Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Sääʹmarkeologia tuʹtǩǩummuž õhttsažtuâjjan


Mõõnniäiggsa da juʹn ääiʹjab še eʹtǩǩuum ouddhistoria da historia tuʹtǩǩummuž vuâđald saaʹmi aazztum vuʹvdd lij leämmaž ânnʼjõõžž saaʹmi dommvuuʹd samai jeänab vaiddsab. Ǩiõlltiõđla tuʹtǩǩummuž vuâđald sääʹm liâ jälstam Saujj-Lääʹddjânnmest, da še ruʹvddääiʹj kõskkpooddâst Saujj-Vuâđđmäädd meer geneettlaž ruåttvuõttkõskkvuõđ viʹjttje ânnʼjõõžž aanarniiʹǩǩid.


Bieʹǩǩ Saujj-Lääʹddjânnam siiʹsǩvueʹzzin åårrai tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzin lij tuʹlǩǩuum kuullâm läʹddliʹžže skååttrdemaazztõʹsse, håʹt puk miârk viʹjttje põõššinallšem aazztummša – ij pâi eeʹjjpoddsažnallšeeʹm skååttrdemaazztõʹsse. Jeäʹp tän poodd pââst jeäʹrded Saujj-Lääʹddjânnam leʹbe ânnʼjõõžž sääʹmvuuʹd åålǥbeällsa vuuʹd saaʹmid õhtteemvuâlaid tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi jooukâst – nuuʹbb beäʹlnn jeäʹp še ni pââst jeäʹrded lääʹddveârlaž tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid obbvuõđâst. Õõlǥči-a meeʹst?


Sääʹmvuuʹd arkeolooglaž tuʹtǩǩummuš peâđǥai


Sääʹm-muʹzei Siida vaʹsttad tän poodd Lappi mäddkååʹddest saaʹmi dommvuuʹd leʹbe Uccjooǥǥ, Jeänõõǥǥ, Aanar da Suäʹđjel tâʹvvbeäʹlnn åårrai Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹd tuâlʼjõžmošttvaaldšmest, leša tõʹst ij leäkku obbvasttõs sääʹmarkeologiast puk Lääʹddjânnam vuuʹdest. Siida âânn huõl še vueiʹvväʹššest jiijjâs vuuʹdes arkeolooglaž tuʹtǩǩummšest. Sääʹmarkeologiad tuʹtǩǩad veʹt tän poodd oʹdinakai arkeologjoukk, koin lij tueʹǩǩen ǩeʹrjjes vaalljstõk tuâǥǥažorganisaatio – kook-ne tuåimmje soorčteʹmmen tuʹtǩǩeeʹjen. Ij ni mõõn organisaatiost vuõss-sââʹjest leäkku obbvasttõs teeʹmest. Õõlǥči-a Muʹzeikonttrest kueʹdded tõʹst šuurab vasttõs avi leʹčči-a tõt jeänab Siida håmm?


Muʹzeikonttrest, mâʹta jeeʹres še veʹrǧǧniiʹǩǩin, lij Sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlânji õõlǥtemvuõtt saaǥǥstõõllâd pukin kookkasvuällai da miârkteei tuåimin, kook vueiʹtte vuõiǥsânji da spesiaal naaʹlin vaaikted saaʹmi sâjja alggmeeran da kook kueʹsǩǩe saaʹmi dommvuuʹdest odm. sääʹmkulttuur. Tääzz vueiʹtet lookkâd še arkeoloogla kulttuurääʹrb tuʹtǩǩummuš. Tän poodd vueʹǩǩen lij jeäʹrbi mieʹldd vuäʹpsted arkeolooglaid seäkkneei tuʹtǩǩummšid tuejjeei vueʹssbeäʹlid leʹbe oummuid raukkâd Sääʹmteeʹǧǧest ouddmiâsttmõš arkeolooglaid tuʹtǩǩummšid. Tän mâŋŋa Muʹzeikoontâr tuʹmmai tuʹtǩǩeemlååʹv miõttmõõžžâst. Ouddmiâsttâmõõlǥtõs kuâskk kuuitâǥ pâi saaʹmi dommvuuʹd, ij jeeʹres Lappi, håʹt-i päiʹǩǩ leʹčči tobddeemnalla sääʹmarkeologia kruuʹǧǧe kuullâmnalla.


Sääʹmpääiʹǩ še dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn


Takainalla juurdčet, što pââimõs-škooul kuõʹddče vasttõõzz tiõđlaž tuʹtǩǩummšest, leša tän poodd Lappi vuuʹd arkeolooglaž tuʹtǩǩummuš lij samai pukveeʹzz mäʹhtt-ne vääʹnes. Jeeʹres Lääʹddjânnam pââimõs-škooul lie leämmaž älšmam sääʹmarkeologiast tåʹlǩ õõutšõddmõõžžin – tõid kuõskki tuʹtǩǩeemprograamm leʹbe -haʹŋǩǩõõzz jie leäkku.


Sääʹm arkeologiaaʹje kuõskki kulttuuräʹrbbvuõttpääiʹǩ toobdât še saaʹmi dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Snäätnai tobddum lie Lappi mäddkååʹdd vuuʹdest, leša tõid toobdât še Kainuu beäʹlnn. Paaiʹǩid õhttne takainalla historiallaž teâttkääiv leʹbe äʹrbbteâđ, kooi vuâđald tõk õhtteet saaʹmi historiaaʹje, leʹbe mâŋŋa nåkam arkeolooglaž vuâmmšõõzz, kook lie čiõlggsânji õnnum sääʹmkulttuuʹre jiijjâsnallšmen. Pääiʹǩ lie täujja saaʹmi historiallaž pââʹzz pääiʹǩ, ääuʹd leʹbe aassâmsââʹj. Obbvuõttân tõid toobdât kuuitâǥ čuuʹt hueʹneld, ǥu snäätnas tobddum pääiʹǩ lie samai õccanj da tõk lie še tuʹtǩǩuum tän räjja mõõneeʹst pâi siõmmna.


Lij-a ni vooʹps šiõǥǥ ǩiččlõõttâd čiõlǥeed tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi raajjʼji da õõnnji eettla tuâǥǥa? Leeʹtt tâm toobdeʹld jie maainâst ni mõõn ǩiõl, ij-ka arkeoloogla käunnsi vuâđald vueiʹt mieʹrreed oummui eettlažvuõđ. Ǥu ǩiččlõõđât čiõlǥeed õhttsažkooʹddi tuåimmjummši vuâđaid da rajjsid, tõi jiijjâsnallšemvuõđid, lij seʹlvv, što tuʹtǩǩummša âlgg ǩiččlõõttâd piijjâd sizz ââʹneeʹl puk leämmʼmõõžžâst åårrai da teâđast åårrai teâttkäivvaunnstõõzz. Jõs Saujj-Lääʹddjânnam ruʹvddäiggsa leʹbe kõskkäiggsa õhttsažkååʹdd tuʹtǩǩeet nuʹt, što siiʹsǩjânnmest åårrai pääiʹǩ looǥǥât problematisõõʹstǩani pâi odm. jaammʼji ruõkkâmsââʹjjkulttuuʹre kuullâmnalla skååttrdempäiʹǩǩen, vuäitt obbkartt šõddâd käʹrnnjlõõvvjen leʹbe samai vââǥǥliʹžžen. Kõõččmõõžžâst vuäitt nuʹt še puârast leeʹd nuuʹbb kulttuurkruuʹǧǧe kuulli päiʹǩǩ, kuäʹss obbkartt mõttai aivv nuuʹbbnallšmen.


Muʹzeikonttâr rooll mõttjeʹmmen


Muʹzeiǩeeʹddest šâʹdde puõʹttieeʹjj määʹttest šurr mõttâz, kook vaaikte še Muʹzeikonttâr rooʹle nuʹt kulttuurääʹrb suõjjõõzzâst di tuʹtǩǩummšest. Ânnʼjõõžž mäddkåʹddmuʹzeei mõttje vooudliʹžžen vasttõsmuʹzeeʹjen, da tõk väʹldde väʹlddvasttõõzz kulttuuräʹrbbvaaldâšm vooudlaž veʹrǧǧneǩtuâjast. Tän räjja Muʹzeikoontâr lij teäʹddääm jeäʹrben suõjjõʹsse da vuässõõttâm veʹrǧǧneʹǩǩen ceâlkalmtuõjju, leša eeʹjj pââʹjj mâŋŋa takai meer tuåimmjummša õnnum resuurs luõvsmai odm. veʹrǧǧneǩtuåimmjummuž kääzzkõõʹsti ooudâsviikkmõʹšše da tuʹtǩǩummša. Täʹst taʹrjjââvv miʹjjid vuäittmõš tuejjeed jeänab jeeʹresnallšem paaiʹǩid kuõskki čiõlǥtõõzzid da vuässõõttâd še tuʹtǩǩummuž raajjmõʹšše.


Muʹzeikonttâr rooll tuʹtǩǩummuž tuejjeeʹjen instituutiooʹjen vuäitt puârast še mõttjed da nânsmed. Lij veʹt vueiʹtlvaž, što koontâr väldd vaiddsab rool väʹlddkååddlaž tääʹzz čiõlǥtõõzzi da tuʹtǩǩummuž koordinõʹsttjen, da mõʹnt-ba ij še tuejjeeʹjen. Ǥu Muʹzeikonttâr kulttuurpirrõskääzzkõõzz-juâkkaz vuʹvddjuâǥǥtõõzz lie tän räjja mõõnnâm vuuʹd õõudbeäʹlnn, lij vueiʹtlvaž, što puõʹttiääiʹjest mõõnât teeʹm õõudbeäʹlnn. Vuuʹd jie kuuitâǥ lappu ni koozz, pâi konttâr intendeeʹntin seilla vueiʹtlvânji jiijjâs mäddtiõđla vasttõsvuuʹdes, leša ǩeäzz-a võudda jiijjâsnallšem teeʹm vueiʹtte kaggõõttâd vuuʹdid vääžnʼjen tuejjeeʹjen. Täi teeʹmi ooudâsviikkmõõžž, tuʹtǩǩummuž dno. vueiʹtet viikkâd õõudårra õõutsââʹjest Muʹzeikonttâr da vooudlai vasttõs muʹzeeʹji kõõsk.


Muʹzeikonttâr rooll tuʹtǩǩeemstroiʹttlen da tõn tuʹtǩǩeemprofiil lie võl ooccmõõžžâst, leša lij seʹlvv, što tõk puäʹtte mõttjed ânnʼjõõžžâst. Koon årra da mäʹhtt, lij juʹn nuʹbb äʹšš. Lij seʹlvv še, što Muʹzeikoontâr väldd jiijjâs rooʹles še tuʹtǩǩeemǩeeʹddest. Ouddmiârkkân sääʹmarkeologia vuäitči leeʹd nåkam vuʹvdd, koon tuʹtǩǩummuž koordinâsttmõõžž da ooudâsviikkmõõžž Muʹzeikoontâr vuäitči viikkâd kuuitâǥ õõutsââʹjest Sääʹm-muʹzei Siidain õõudårra.


Petri Halinen

38 kommentti(a)


how to cite in a research paper https://researchpapero.com -
format research paper
writing essay papers
title of research paper how to write outline for research paper research papers buy

Annis 15.4.2021 17:03

viagra soft https://goviagarato.com - viagra without doctor prescription
order generic viagra
viagra online canada pharmacy viagra tablets cost of viagra per pill

Cinda 15.4.2021 10:01

paper to write https://paperesearchelp.com - essay paper
research paper edit
research paper proposal example buy research paper online research paper apa sample

Shanon 8.4.2021 02:41

40 mg tadalafil https://elitadalafill.com/ tadalafil 40 mg from india

tadalafil dosage 7.4.2021 07:23

alprostadil cost per dose https://alprostadildrugs.com/ alprostadil muse doesn't work

alprostadil covered by blue cross 6.4.2021 01:37

sildenafil 100mg sale https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil 100mg cheap

discount pharmacy sildenafil 4.4.2021 06:53

disserting https://dissertationlines.com - writing a dissertation
how to come up with a dissertation topic
how long is a dissertation tips for writing a dissertation dissertation write

Maritza 4.4.2021 01:56

compare and contrast essay how to write https://essaywritero.com - write me a essay
rhetorical analysis example essay
ideas for persuasive essays writing essays sample of essay for scholarship

Renate 1.4.2021 08:40

tadalafil https://elitadalafill.com/ tadalafil 40 mg daily

tadalafil dosage 20.3.2021 20:09

where to buy essays https://getessaypro.com - buy college essays
parts of an essay
rhetorical analysis essay outline topic for persuasive essay buy cheap essay

Gudrun 19.3.2021 16:50

dd9f31 buy cheap viagra online canadahttps://viagratodaybest.com/ venden viagra sin recethttp://viagrayqdd.com/ precio cialis lillhttps://viaseptoday.com/

DaaronMit 14.3.2021 08:57

244831 prices for viagra in ushttps://via1buynow.com/

KadeMit 14.3.2021 08:42

be0031 comprar cialis generico madridhttp://cialisuqpor.com/ foros de viagra genericahttps://frviagrafrance.com/ personal loans in summerville schttp://loansoloie.com/

SneddonMit 14.3.2021 08:27

be0031 us cialis without prescriptionhttp://cialisuqpor.com/ what is viagra made ofhttps://frviagrafrance.com/ payday loans in watertown sdhttp://loansoloie.com/

SneddonMit 14.3.2021 08:21

238931 only here viagra medicationhttps://via1buynow.com/ viagra for sale a pillhttps://viagiowow.com/ viagra erectionhttp://viagraaqwe.com/ best price for viagra softhttps://viagratodaybest.com/

DeacyMit 14.3.2021 08:14

e5a331 only for you viagra canadianhttps://viatrustedonline.com/ viagra online uk cheapest mghttp://vigraweuy.com/ american viagra expresshttps://cheapandbestonline20.com/ buy cialis professional 100http://cialishhqoeur.com/

GamletMit 14.3.2021 07:57

922231 d nde comprar viagrahttps://viatrustedonline.com/ american viagra onlinehttp://vigraweuy.com/

MilleeMit 14.3.2021 07:42

d2c631 cheapest uk supplier viagrahttp://vigraweuy.com/ cost viagra comparisonhttps://cheapandbestonline20.com/ cialis 20 mg prescrizionhttp://cialishhqoeur.com/ wow look it cheap fast cialishttp://cialisooie.com/

YaroslavMit 14.3.2021 07:27

238931 comprar cialis contrareembolsohttp://cialisooie.com/ il cialis e mutuabilehttp://cialisuqpor.com/

RostislavaMit 14.3.2021 07:12

comprar levitra is

3d96 trustworthy is

3d96 is dove comprare

3d96

BroomeMit 14.3.2021 07:00

is e t

41c8 cvs over the counter is

41c8 is canada online order

41c8 be is in cardiff

41c8

EmrichMit 14.3.2021 06:56

is generika 20mg bestellen

d055 only here is vs levitra

d055

PlatonMit 14.3.2021 06:40

how much is is on the nhs

6468 we recommend chip is

6468

AgnetaMit 14.3.2021 06:27

how much is is on the nhs

6468 prescription is line

6468

AgnetaMit 14.3.2021 06:21

try it is online in usa

3d96 is where to be bangalore

3d96 enalapril use with is

3d96

RissaMit 14.3.2021 06:06

cheap is from uk

3d96 cost is rupees

3d96 how to save being is

3d96

RissaMit 14.3.2021 05:59

rbc signature visa cash advance limit

b43a business plan writers manchester

b43a

SashaMit 14.3.2021 05:43

is femenino quito

7472 ez payday loans denver

7472 research websites

7472

KyusMit 14.3.2021 05:32

is generika online

7472 personal loan calculator wa

7472 business writing help

7472

KyusMit 14.3.2021 05:30

is naturales

41c8 is plus uk online

41c8 levitra is probe

41c8

LanaMit 14.3.2021 05:10

price is brand

c7e3 East Lake Chula Vista CA cash advance

c7e3

YaaliniMit 14.3.2021 04:58

personal loan companies in north charleston sc

1a96 business plan writers richmond va

1a96

KiriyakMit 14.3.2021 04:47

online canadian is sales

c7e3

EsperMit 14.3.2021 04:34

444021 viagra per nachname bestellen

https://cheapandbestonline20.com/ - viagra

YariMit 12.3.2021 01:58

d2c621 cialis costs vs viagra

https://viagratodaybest.com/ - buy generic viagra

CharlesMit 12.3.2021 01:43

cc0021 inexpensive viagra

https://via1buynow.com/ - viagra

cialis o viagra dove comprar

https://viagiowow.com/ - cheap viagra

viagra fom india

http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap

IsakovMit 12.3.2021 01:28

444021 viagra the dicker picker upper

https://viagiowow.com/ - buy generic viagra online

viagra herbal 8000mg super buy

http://viagraaqwe.com/ - buy viagra

can i buy 25mls viagra

https://viagratodaybest.com/ - generic viagra

indische viagra generika

http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra

GermanMit 12.3.2021 01:13

dissertation consultant https://dissertationget.com - dissertation coach cost
dissertation proposal sample
nsf dissertation grant edit dissertation apa citation dissertation

Sybil 11.3.2021 17:25


Lisää kommentti

Voit kommentoida blogin aihetta käyttämällä alla olevaa lomaketta. Sähköpostiosoitteen antaminen on vapaaehtoista ja se näkyy vain verkkosivujen ylläpitäjille. Kommentti-kentässä ei tarvitse itse laittaa rivinvaihtoja, vaan teksti rivittyy automaattisesti.

Nimi tai nimimerkki
Sähköpostiosoite
Kommentti
Roskapostitarkistus
1 + 8 = (ratkaise tämä laskutoimitus)