Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Museoala muuttuu ja mukautuu


Museotilasto vuodelta 2014 on valmistunut ja sen tiedot ovat saatavilla museotilasto.fi-verkkopalvelussa. Viime vuosien tilastoluvut osoittavat, että myös museoala mukautuu yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

Museotilastojen 2013 ja 2014 vertailu osoittaa, että henkilötyövuosissa mitattu museoalan työpaikkojen määrä on jatkanut laskuaan. Siinä missä todellisten henkilötyövuosien määrä oli laskenut edellisenä vuonna 40:llä, vuonna 2014 työpaikat olivat vähentyneet 70 henkilötyövuodella. Alan vakituisten työntekijöiden koulutusaste oli sen sijaan noussut. Museotyöntekijöiden vajetta paikkasi osaltaan vapaaehtoistyön määrä, mikä kasvoi edellisvuodesta 4,2 henkilötyövuodella.

Museotilasto 2014 osoittaa, että julkisen sektorin rahoituksen merkitys museosektorille on korostunut. Vaikka museoalan vakituisten, päätoimisten työntekijöiden määrä on pienentynyt (1 919 henkilötyövuotta vuonna 2014), valtion osuutta saavien museoiden vakituisten, päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvanut suhteessa koko museoalaan. Valtion rahoitus oli 44,4 % ja kuntien 32,1 % museoiden kokonaisrahoituksesta.

Museovierailujen määrä oli pysynyt vuoteen 2013 verrattuna lähes samana. Kaikkiaan käyntejä on viime vuosina ollut vuodessa keskimäärin yksi kansalaista kohden. Kokonaiskäyntimäärä oli 5 445 468 käyntiä, joista lähes puolet suuntautui Uudenmaan museokohteisiin (2 543 835). Alueelliset vertailut vain tiettyjä lukuja tutkimalla eivät kuitenkaan yksioikoisesti kerro museotoiminnan aktiivisuudesta eri maakunnissa. Kun tilastotietoa vertaillaan ristiin tai kun se suhteutetaan johonkin toiseen tietoon, paljastuu myös museokäynneistä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Esimerkiksi kävijämäärädiagrammi näyttää täysin toiselta, kun se suhteutetaan maakuntien asukasmääriin.

Kun museoiden käyntimäärät suhteutetaan maakuntien asukaslukuun, osoittavat diagrammit verrattain tasaisen jakauman. Kärkeen nousee edelleen Uusimaa (159 käyntiä / 100 asukasta), mutta lähelle pääsevät myös Kanta-Häme (137 käyntiä / 100 asukasta), Lappi (121 käyntiä / 100 asukasta) ja Pirkanmaa (117 käyntiä / 100 asukasta). Uudellamaalla eniten käyntejä tehtiin Kansallisgalleriaan (586 007), Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan kaupungin historialliseen museoon (99 026), Lapissa Lapin maakuntamuseoon (73 776) ja Pirkanmaalla Tampereen kaupungin historiallisiin museoihin (110 029).

Vaikka vakinaisten työntekijöiden määrä on laskenut, on museopalveluiden kysyntä ollut aiempaa vilkkaampaa. Näyttelytuotannon ja etenkin yleisötyön määrät ovat olleet nousussa. Näyttelyopastusten tarjonta sekä opastuksiin osallistuneiden museokävijöiden lukumäärä kasvoivat vuonna 2014. Eniten näyttelyopastuksia järjestettiin Suomen kansallismuseossa (9 501), Keski-Suomen museossa (7 946) ja Turun museokeskuksessa (3 721). Myös työpajojen määrä oli noussut. Työpaikkojen väheneminen ja palveluiden kysynnän lisääntyminen eivät siis suoraan korreloi keskenään.

Museopalvelut ovat tärkeitä kaikkialla Suomessa, ja museoilla on yhteiskuntaa laajemminkin tarkasteltuna paljon tarjottavaa. Museoalalla onkin ollut viime aikoina paljon keskustelua museotyön yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Museot tekevät esimerkiksi vahvaa pedagogista työtä ja voisivat kouluyhteistyötä kehittämällä paikata osaltaan koulutuksesta tehtävien leikkausten aiheuttamaa vajetta. Näin sekä koulut että museot voisivat nauttia synergiaeduista. Museoiden pedagogisen panoksen kysymykset olivat esillä mm. toukokuussa Pedaali ry:n Kansallismuseossa järjestämässä seminaarissa From Museum Education to Audience Engagement.

Yhteiskunta muuttuu ja museoala kehittyy sen yhtenä osana. Vuosittainen tilastotieto tarjoaa näkökohtia alan kehittymiseen sen avainlukujen muodossa. Ensi vuonna onkin esimerkiksi mielenkiintoista nähdä, miten Museokortin käyttöönotto tulee vaikuttamaan museokäyntien ja muun yleisötyön määrään.

Museovirasto on julkaissut Museotilaston tiedot vuodesta 2007 eteenpäin verkossa avoimena tietona osoitteessa http://www.museotilasto.fi/. Palvelussa voi tehdä vertailuja niin yksittäisten museoiden kuin kuntien tai maakuntien, museon valtionosuuden, omistusmuodon tai museoryhmän rajaamana.

Aura Kivilaakso
Erikoisasiantuntija
Museovirasto
Käynnit maakunnittain kuvio
Käyntimäärät maakunnittain 2014
Klikkaa kuvaa niin saat sen suuremmaksi.


Käynnit 100 asukasta kuvio


Käyntimäärät maakunnittain 2014 / 100 asukasta
Klikkaa kuvaa niin saat sen suuremmaksi.