Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Osaamista ringissä - Museovirastossa kehitetään arkeologiaan liittyvää viranomaistoiminta


Museovirastossa on tapahtunut monia muutoksia viime vuosina: strategia on päivitetty, organisaatio uudistettu ja suuri osa henkilökunnasta on muuttanut uusiin toimitiloihin Sturenkadulle. Myös henkilökunnan toimenkuvat ovat muuttuneet ja osa henkilökunnasta on siirtynyt uusiin tehtäviin. Työnteon tavatkin ovat muuttuneet. Osaamisen hyödyntämiseksi ja tiedon siirtymisen varmistamiseksi muutostilanteessa on Museovirastoon alettu perustaa osaamisrinkejä.

Osaamisrinkien avulla parannetaan sisäistä toimintaa, mutta työskennellään myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaympäristön pohdinnan lisäksi tavoitteena on oman toiminnan tarkasteluun perustuva työn kehittäminen. Tarkoituksena on myös yhteistyön ja tiedonvaihdon ylläpito sekä toiminnan koordinointi.

Vanha Porvoo
Monet viranomaistehtävät juontuvat muinaismuistolaista. Laki edellyttää mm., että yleisen maankäyttöhankkeen tai kaavoituksen suunnittelija selvittää suunnitelman vaikutukset kiinteään muinaisjäännökseen. Kuvassa rakentamishanke toteuttamisvaiheessaan Vanhassa Porvoossa. Kuva: Päivi Maaranen, Museovirasto.
Arkeologiaan liittyvän viranomaistoiminnan kehittämisen osaamisringit ovat Muinaismuistolain soveltamisen ja kehittämisen osaamisrinki, Merellisen kulttuuriperinnön osaamisrinki ja Muinaisjäännösten hoidon osaamisrinki. Väljästi arkeologiaan liittyy lisäksi Restauroinnin osaamisrinki. Kaikille näille osaamisringeille on tyypillistä tietyn rajatun aihealueen osaamiseen ja sen jakamiseen sekä kehittämiseen keskittyminen. Toimintatavat ja tapaamisten tiheys riippuvat ryhmän koosta ja osaamisringin työn tarkemmista tavoitteista.

Muinaismuistolain soveltamisen ja kehittämisen osaamisringin ensisijainen tavoite on parantaa ja yhdenmukaistaa muinaismuistolain soveltamista viranomaistoiminnassa. Toisena tavoitteena on keskustella muinaismuistolakiin liittyvistä kysymyksistä ja lain toimivuudesta. Osaamisringissä on jäseniä Museoviraston lisäksi myös maakuntamuseoista ja yliopistosta. Muinaisjäännösten hoidon osaamisrinki keskittyy puolestaan muinaisjäännösten hoidon kehittämiseen ja muinaisjäännösalueiden hoitoavustukseen liittyvien kysymyksien pohtimiseen. Ringin jäsenet ovat Museovirastosta.

Merellisen kulttuuriperinnön osaamisrinki on yhteydenpidon keino vedenalaisen ja merellisen kulttuuriperinnön kanssa toimivien kesken. Ringin tehtävänä on mm. merellisen kulttuuriympäristön strategian pohdinta, käytännön työhön liittyvien kysymysten ratkaiseminen ja tiedon jakaminen. Ringin jäsenet ovat toistaiseksi Museovirastosta.  Restauroinnin osaamisringin tavoitteena on tarjota jäsenilleen laaja ja välitön tuntuma alaan ja sen kehittymiseen. Se pyrkii mm. yhtenäistämään linjauksia ja toimintatapoja sekä turvaamaan osaamisen jakamisen. Rinki toimii yhteydenpidon välineenä ja siinä on Museoviraston lisäksi jäseniä myös muista organisaatioista.

Osaamisrinkien työssä katsellaan myös tulevaisuuteen, vaikka päätehtävänä on nykyhetken toiminnan pohdiskelu. Esimerkiksi Muinaismuistolain soveltamisen ja kehittämisen osaamisrinki on keskustellut vuonna 1963 säädetyn muinaismuistolain (295/1963) uudistamiseen liittyvistä asioista. Keskustelussa on pohdittu mm. lain toimivuutta ja tuotu esiin erilaisia näkemyksiä lain muuttamisen ja uudistamisen tarpeista mm. viranomaistyössä saatuihin kokemuksiin nojautuen.

Erilaisella keskustelulla muinaismuistolain uudistamisesta on pitkä historia ja sitä on käyty eri tavoin julkisuudessakin. Jo 1970-luvulla esimerkiksi Muinaismuistolakityöryhmän mietintö kartoitti muinaismuistolaissa havaittuja epäkohtia ja teki ehdotuksia niiden korjaamiseksi. 1980-luvulla Arkeologia 2000 -toimikunta selvitti puolestaan lain soveltamisessa ilmenneitä ongelmia ja teki ehdotuksia tarpeellisiksi muutoksiksi. Alueellisen muinaismuistohallinnon kehittämistoimikunta otti kantaa 1990-luvulla siihen, edellyttääkö muinaismuistojen suojeleminen muinaismuistolain uudistamista tai osittaista muuttamista. Toimikunnan mietinnön pohjalta Lex Archaeologica -työryhmä muovasi ehdotuksen uudesta muinaismuistolainsäädännöstä. Museo 2000 -komiteamietinnössä vuonna 2000 näkökulmana oli puolestaan alueellisen viranomaistoiminnan kehittäminen. Viimeksi asiaan on otettu kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristönministeriön yhteistyönä valmistellussa Kulttuuriympäristöstrategiassa 2014-2020.

Nykyisin voimassa olevan muinaismuistolain säätämisen jälkeen on siis useaan kertaan tuotu esiin lain muuttamisen ja uudistamisen tarpeita. Lisäksi on tehty erilaisia ehdotuksia lainsäädännön parantamiseksi. Yhteiskuntamme onkin muuttunut olennaisesti nykyisen lain voimassaolon aikana. Muuta lainsäädäntöä on uudistettu voimakkaasti, joten muinaismuistolakiakin joudutaan tarkastelemaan laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Museovirasto on omalta osaltaan tuonut opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon, että lainsäädännössä on runsaasti kehittämistarpeita. Lainsäädännön uudistamisen on toivottu pääsevän valmisteluohjelmaan viimeistään ensi hallituskaudella.

(29.8.2014)
 
Päivi Maaranen
Erikoistutkija
Museovirasto
Kulttuuriympäristön suojelu -osasto

Lisätietoja:
Erikoistutkija Päivi Maaranen, puh. 040 128 6260, paivi.maaranen[at]nba.fi
Lakimies Matleena Haapala, puh. 040 128 6034, matleena.haapala[at]nba.fi