Museovirasto 2018 logo
Museoviraston blogi
Tähän blogiin kirjoittavat Museoviraston pääjohtaja ja muut asiantuntijat kulttuuriperintöalan ja museoalan asioista ja ilmiöistä.

Etusivu


Arkisto
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Linkit


Museoviraston verkkosivut

Museovirasto Facebookissa

Osallistu sinäkin Faron kulttuuriperintösopimuksen valmisteluihin

"Tämä tuskin koskee minua", saattaa moni ajatella lukiessaan uutista kulttuuriperintösopimusten ratifioinnin valmisteluprosesseista. Faron sopimuksen kohdalla valmisteluvaiheeseen kuitenkin halutaan mukaan niin yksittäiset kansalaiset kuin kulttuuriperintöalalla työskentelevät viranomaisetkin.

Faron sopimuksessa määritellään, että kulttuuriperintö koostuu niistä perityistä voimavaroista, jotka ilmentävät jatkuvasti muuttuvia tietojamme, arvojamme, uskomuksiamme ja perinteitämme. Niitä itse kukin meistä myös tuottaa, muokkaa ja vaalii tietoisesti tai tiedostamattaan. Käsityöt, musiikki ja soittimet, ruokakulttuuri ja juhlaperinteet, menneisyyttä tulkitsevat kertomukset tai asuinympäristömme maisemineen ja rakennuksineen ovat esimerkkejä monimuotoisesta aineettomasta ja aineellisesta kulttuuriperinnöstä.
Faron sopimuksen ratifioinnin valmistelu

Faron sopimus kannustaa meitä pohtimaan suhdettamme kulttuuriperintöön ja osallistumaan sen määrittelyyn. Kuva: Petja Kauppi
Faron sopimus lähestyy kulttuuriperintöä elämänlaatua rikastuttavana voimavarana. Se liittää kulttuuriperinnön vahvasti ihmisoikeuksiin velvollisuuksia unohtamatta. Kansalaisten tulisi saada osallistua kulttuuriperinnön määrittelyyn, vaikka se on myös viranomaisten työtä.

Valmistelut toteutetaan eri tavoin eri maissa


Euroopan neuvoston jäsenmailleen Portugalin Farossa vuonna 2005 laatima sopimus on Suomessa ajankohtainen, sillä ratifioinnin valmistelu esitetään yhdeksi toimenpiteeksi valtioneuvoston keväällä hyväksymässä kulttuuriympäristöstrategiassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä asiaa valmistellaan Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyöhankkeessa tämän vuoden ajan.

Euroopan neuvosto ei ole asettanut Faron sopimuksen ratifioinnin valmisteluille yhteistä ohjeistusta. Tämän vuoksi kansalaisten osallistuminen vaihtelee eri maissa täydestä pimennosta voimakkaaseen osallistamiseen.

Suomi toimii kansalaisyhteiskuntaa vahvistavien periaatteiden mukaan. Kansalaiset saavat tietoa valmisteluista lehdistötiedotteiden sekä internetin kautta. Sosiaalisen median lisäksi juuri avautuneet verkkosivut välittävät ajankohtaista tietoa hankkeen tavoitteista ja osallistumistavoista.

Visioi tulevaisuus - kerro miten asioita voitaisiin parantaa

Kaksi keskeistä työkalua valmisteluissa ovat verkkokysely ja -keskustelut sekä yleisötilaisuudet. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -verkkokysely (www.otakantaa.fi) keskustelupalstoineen on auki alkusyksyyn saakka. Toivomme, että kansalaiset kertovat millaiset toimet parantaisivat mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperintötyöhön. Tervetulleita ovat sekä konkreettiset esimerkit että villit tulevaisuusvisiot.

Hankkeeseen pyydettiin mukaan myös kummeja, jotka edustavat Faron sopimuksen keskeisiä teemoja. Finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä on kehittänyt avoimen hallinnon käytänteitä, museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta tuntee museokentän haasteet ja voimavarat ja kansatieteen professori Katriina Siivonen Helsingin yliopistosta on erikoistunut kulttuuriperintöä koskevan kestävän kehityksen kysymyksiin ja tulevaisuustutkimuksen näkökulmiin.

He kaikki vievät omassa toiminnassaan Faron sopimuksen sanomaa eteenpäin, edesauttavat valmisteluhanketta ja toimivat asiantuntijoina syksyllä eri puolilla Suomea pidettävissä yleisötilaisuuksissa. Tilaisuuksissa keskitytään avoimeen kulttuuriperintöhallintoon, kulttuuriperintöyhteisöjen arkeen sekä kulttuuriperintöön sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen voimavarana.

Yhteistyötä museoiden, arkistojen ja järjestöjen kanssa

Faron sopimus nostaa erilaiset, paikalliset ja globaalit kulttuuriperintöyhteisöt (heritage communities) etualalle. Vaikka sopimus määrittelee ne ryhmäksi ihmisiä, jotka toivovat julkisen toiminnan avulla tiettyjen, arvoihinsa liittyvien kulttuuriperinnön osien säilyvän ja siirtyvän tuleville sukupolville, käsite voidaan kokea etäiseksi. Olennaista on antaa ihmisten itse määritellä omat yhteisönsä.

Kansalaisjärjestöt ja erilaiset yhdistykset, liitot ja seurat kokoavat usein samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset yhteen. Niinpä niiden välistä synergiaa tulisi lisätä yhteisten kulttuuriperintöasioiden hyväksi.

Ihmiset toivovat myös museoihin innovatiivisia tapoja. Tämän rinnalla aineellista kulttuuriperintöä vastaanottavia paikkoja kaivataan lisää. Museoiden ja arkistojen yhteistyötä tarvitaan siinä, miten tallentaa ja laittaa esille esimerkiksi asukkaiden luovuttamat kirjeet, päiväkirjat, esineet, kartat, valokuvat tai ääninauhat.

Kulttuuriperintö ja paikallisidentiteetti kohtaavat toisensa

Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -verkkokyselyyn saapuneet vastaukset antavat jo nyt viitteitä siihen, että kulttuuriperinnön todellakin koetaan vahvistavan identiteettiämme. Juuri tästä syystä kulttuuriperintöä halutaan siirtää moniäänisesti eteenpäin. Siihen liittyy kuitenkin myös haasteita. Moni toivoo tukea, verkostoja ja konkreettisia, kankean byrokratian ohittavia toimia oman alueensa kulttuuriperintötyön kehittämiseen.

Esitettyihin ideoihin kuuluvat esimerkiksi talkoot, keskustelutilaisuudet, lapsille suunnatut paikallishistorian opetustuokiot sekä teemapäivät. Eräs vastaaja kiteytti ajatuksensa näin:

"Alueella voisi pitää kulttuuriperintöpäiviä - esityksiä miksei, mutta myös vaikka kulttuurikävelyjä tai erilaisten paikkojen historiasta kertomiseen keskittyviä tilaisuuksia. Onko jotain unohdettu, voisivatko asukkaat kertoa lisää? Vaatimattomatkin kulttuuriperintörakennukset, kuten lippakioskit, ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Niiden säilyminen luo viihtyvyyttä."

Faro kannustaa näin yhteisiin ideatalkoisiin.


Pauliina Latvala
Koordinaattori
Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto
Faron sopimuksen ratifioinnin valmisteluhanke

Lisätietoja:
Faro-hankkeen verkkosivut
Kasvava tietopaketti sopimuksen sisällöstä, ratifioinnin valmistelussa mukana olevista ihmisistä ja tahoista sekä ohjaus otakantaa.fi-sivustolla olevaan kyselyyn ja keskusteluun.

Twitter: @FaroFinland
Facebook: Faron kulttuuriperintösopimus